MATLAB è Simulink íà ðóññêîì

https://hub.exponenta.ru/

\Fuzzy Logic Toolbox

.. " "

\

  1. Zadeh L. Fuzzy sets // Information and Control.  1965.  8.  P. 338-353.
  2.  . .  .: , 1976.  167 .
  3.  .. .  .: , 1981.  286 .
  4. .., .. : . . - : , 1999.- 65. ( . ).
  5. .., .. // .- 2002.- 1.
  6. Fuzzy Logic Toolbox. Users Guide, Version 2. The MathWorks, Inc., 1999.


:


 Orphus