MATLAB è Simulink íà ðóññêîì

https://hub.exponenta.ru/
 

Financial Derivatives Toolbox

Financial Toolbox:

  \ \

datedisp

: .

:

datedisp(NumMat, DateForm)
CharMat = datedisp(NumMat, DateForm)

:

  • NumMat - , .
  • DateForm - (). . , , datestr.

:

datedisp:

datedisp(NumMat, DateForm) , MATLAB. datenum('01-Jan-1900') datenum('01-Jan-2200') , . CharMat NumMat. , , .

:

NumMat = [ 730730, 0.03, 1200, 730100;
730731, 0.05, 1000, NaN]

:

. :

datedisp(NumMat)

:

. : datenum, datestr Financial Toolbox.

: datedisp Financial Toolbox.

   \ \

 

:


 Orphus